Junior Student Council

JUNIOR STUDENT COUNCIL
Head Boy Hemaang Bajaj V-B
Head Girl Taira Kumar V-A
Vice Head Boy Vikas Rohira IV-F
Vice Head Girl Reeva Sachdev IV-B
Cultural Head Bhavya Matta V-B
Vice Cultural Head Caesha Goyal IV-C
Sports Captain
  Saiansh Rajpal V-A
  Samaira Bajaj V-A
  Riddhi Maheshwari IV-C
Discipline Captain
  Urvi Jain V-A
  Smridhee Chaudhary V-D
  Yaleena Duggal IV-C
Literary Captain 
  Myra Khurana V-B
  Bhavya Sethia IV-F
  Oneeka Tewari IV-D

 

House Captain
RADHAKRISHNAN Niharika Tyagi V-B
TERESA Arnav Aggarwal V-B
TAGORE Aryan Rathee V-C
VIVEKANANDA Aarav Singh V-C
Vice House Captain
RADHAKRISHNAN Aadit Malhotra IV-B
TERESA Shreejja Seth IV-C
TAGORE Akshra Gupta IV-F
VIVEKANANDA Aasmi Sachdeva IV-A

 

Post

Name of the Student & Class

Vice House Captain – Tagore House

Aadya Sharma – III C

Vice House Captain – Teresa House

Kaashvi Kumar – III D

Vice House Captain – Vivekananda House

Parul – III A

Vice House Captain – Radhakrishnan House

Yashika Magoo – III C

Marshal III A

Kyna Chawla 

Marshal III B

Yana Gupta 

Marshal III C

Yash Sindhwani 

Marshal III D

Harsh Jha 

Marshal III E

Aadhvika Sachdeva 

Marshal III F

Angel Bansal 

Uniform Prefect

Ishika Jindal – III A

Cleanliness Prefect

Pavaki Mahajan – III C

Pranay – III A