Junior Student Council

JUNIOR STUDENT COUNCIL
Head Boy Hemaang Bajaj V-B
Head Girl Taira Kumar V-A
Vice Head Boy Vikas Rohira IV-F
Vice Head Girl Reeva Sachdev IV-B
Cultural Head Bhavya Matta V-B
Vice Cultural Head Caesha Goyal IV-C
Sports Captain
Saiansh Rajpal V-A
Samaira Bajaj V-A
Riddhi Maheshwari IV-C
Discipline Captain
Urvi Jain V-A
Smridhee Chaudhary V-D
Yaleena Duggal IV-C
Literary Captain
Myra Khurana V-B
Bhavya Sethia IV-F
Oneeka Tewari IV-D
House Captain
RADHAKRISHNAN Niharika Tyagi V-B
TERESA Arnav Aggarwal V-B
TAGORE Aryan Rathee V-C
VIVEKANANDA Aarav Singh V-C
Vice House Captain
RADHAKRISHNAN Aadit Malhotra IV-B
TERESA Shreejja Seth IV-C
TAGORE Akshra Gupta IV-F
VIVEKANANDA Aasmi Sachdeva IV-A
Post Name of the Student & Class
Vice House Captain – Tagore House Aadya Sharma – III C
Vice House Captain – Teresa House Kaashvi Kumar – III D
Vice House Captain – Vivekananda House Parul – III A
Vice House Captain – Radhakrishnan House Yashika Magoo – III C
Marshal III A Kyna Chawla
Marshal III B Yana Gupta
Marshal III C Yash Sindhwani
Marshal III D Harsh Jha
Marshal III E Aadhvika Sachdeva
Marshal III F Angel Bansal
Uniform Prefect Ishika Jindal – III A
Cleanliness Prefect Pavaki Mahajan – III C
Pranay – III A