Junior Student Council 2019-20

TAGORE HOUSE MARSHAL
Peshl Kumar VIII-A
Dev Khandelwal VIII-B
Manan Goyal VIII-C
VSatvik Sharma VIII-D

 

TERESA HOUSE MARSHAL
Hiya Harleen Wadhwa VIII-A
Avin Mendiratta VIII-B
Palak Ralhan VIII-C
Suryansh Saxena VIII-D

 

RADHAKRISHNAN HOUSE MARSHAL
Garvit Suneja VIII-A
Sparsh Garg VIII-B
Anshika Jaiswal VIII-C
Shreyansh Goindi VIII-D

 

VIVEKANANDA HOUSE MARSHAL
Mahleen Kaur Wadhwa VIII-A
Tanishq Jain VIII-B
Shourya Takkar VIII-C
Shaswat VIII-D